ساخت احجام اصلى

حجم سازی - ماکت پیرزن

می توانید این مطلب را به دوستان خود ارسال کنید :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در email

به گزارش واحد خبری شرکت ارسام :

ساخت احجام اصلى

ساخت احجام اصلى ماکت

ساخت احجام اصلى

ساخت احجام اصلى ،يونوليت: يونوليت مادهٔ شيميايى سبکى است که بيشتر در
بست هبندى و عاي قبندى و ماک تسازى از آن استفاده م ىشود. سبکى
و قابليّت برش از مهم ترين ويژگى هاى يونوليت در مجسمه سازى
و ماکت سازى است. ساده ترين وسيله براى کار با يونوليت کاتر
است. کاتر به راحتى يونوليت را برش مى دهد. البته براى برش
يونوليت مى توان از هويه و دستگاه هاى مخصوص برش يونوليت
نيز استفاده کرد. دستگا ههاى مخصوص برش يونوليت، وسايل ىاند
که معمولاً ب هصورت آماده در بازار يافت نم ىشوند و خود هنرمندان
آن ها را مى سازند؛

 

بدين ترتيب که تکه سيمى (با مقاومت الکتريکى
بالا متناسب با ابعاد و حجم برشها)

را ب هطور محکم بين دو قسمت
متصل به برق مى کشند. اين سيم تحت تأثير جريان برق متصل به
دوسر آن ب هصورت گداخته درم ىآيد و حرارت ناشى از آن به آسانى
.( يونوليت را مى برد

 

ساخت احجام اصلى و ميانی با يونوليت:

براى ساخت احجام اصلى با يونوليت نيز هما نطو رکه گفته شد، کاتر
ساد هترين وسيله است. براى هدايت کاتر در بر شهاى مستقيم (مثل
برش هاى مکعب و هرم) از خط کش نيز مى توان استفاده کرد.

 

 

براى ساخت بر شهاى منحنى

(مثل بر شهاى کره يا مخروط)
ابتدا از بلوک خود قطعات بزرگ و زاوي هدار را حذف کنيد و
ب هتدريج قطعات کوچ کترى را برداشته و در نهايت ب هوسيلهٔ سمباده
زواياى آن را از بين ببريد

 

ازگسترش خط در طول و عرض

سطح به وجود مى آىد و از
کنار هم قرار گرفتن سطوح حجم تولىد مى شود. علاوه بر اىن که هر
حجم از سطوح مختلف به وجود آمده، خود سطح نىز به عنوان عنصرى
مستقل در ساخت مجسمه استفاده مى شود.
1 ٥ ١ انواع سطوح: سطوح نىز مانند احجام

 

هندسى و غىرهندسى

به طورکلى به دو گروه هندسى و غىرهندسى تقسىم مى شوند.
سطوح هندسى از اصول و قواعد هندسه و نظم هندسى مطابقت
مى کنند و به اصطلاح اشکال اصلى اند؛ مثل مربع و مثلث و
داىره. اما سطوح غىرهندسى روابط و تناسبات هندسى ندارند
و داراى ىک مجموعه نظم قراردادى نىستند و به زبان دىگر
فرم هاى آزاد دارند.

تمرین ساخت احجام اصلى و میانی با سطح

همان طور که گفته شد از کنار هم قرار دادن سطوح احجام
تشکىل م ىشوند. در اىن مرحله به تمرىن اىن نوع از ساخت احجام
مى پردازىم.
ساخت احجام به وسىلهٔ دیواره، علاوه بر تولىد احجامى
سبک، کىفىات بصرى متنوع و گوناگونى )خصوصاً هنگام برش ها(
به احجام مى دهد.

1 ٦ ١ شناخت ابزار و مواد )مقوا، فوىل، فوم
و …( و رو شهاى ساخت:

براى ساخت احجامى به وسىلهٔ سطح،
مى توانىد از مقوا، ورق هاى فوىل و فوم ىا مواد در دسترس که
کىفىت سطح را داشته باشند، استفاده کنىد.
براى ساخت احجام اصلى از مقوا استفاده کنىد. ساخت
احجام ساده مثل مکعب و هرم را با برش مقوا )به وسىلهٔ کاتر(
انجام دهىد.
)از انواع مقوا با ضخامت هاى قابل برش مى توانىد استفاده
کنىد(.

ماکت تبلیغاتی

 

 

فویل

فویل که به ورق هاى نازک آلومىنىوم گفته مى شود در
ضخام تهاى مختلف موجود است )از نوع نازک آن در آشپزخانه
و به عنوان لفاف استفاده مى شود(.
فوىل ها به راحتى برش خورده و به وسىلهٔ قىچى شکل
مى گىرند.

 

کسب مهارت

با کسب مهارت مى توانىد از ورق هاىى با ضخامت بىشتر
استفاده کنىد.
فوم نىز ماده اى است شىمىاىى و هم خانوادهٔ ىونولىت که
به صورت ورق هاى نازک و بلوک براى ماکت سازى در بازار
موجود است. ورق هاى فوم نىز به وسىلهٔ کاتر به راحتى برش
خورده و با چسب هاى آب پاىه )مثل چسب چوب( مى چسبند.
چسب هاى تىنرى فوم را حل مى کنند

 

 

خط، تقسيم کنندۀ فضا

برخلاف سطح و حجم که باعث مسدود شدن فضا و پرشدن
آن مى شوند، خط فضايى را مسدود نمى کند و بيشتر به تعريف فضا
يا تقسيم فضايى مى پردازد.

 

ايدهٔ مجسمه

ايدهٔ مجسمه سازانى که از خط در ساخت مجسمه هايشان
استفاده کرده اند تقسيم فضا و توليد حجم است. فضاى وراى
حجم از لابه لا يا در خطوط آن ديده مى شود. نمونه هاى اين
تقسيم بندى فضا را در مشبّک هاى اسلامى مشاهده مى کنيم که
در ادامهٔ آن در دوران مدرن خط به عنوان عنصرى مستقل در
مجسمه سازى به کار رفته است.

 

سطح

خط نيز مانند سطح، جدا از اي نکه با درکنار هم قرارگرفتن،
مى تواند حجمى توخالى توليد کند و در جايى نيز، فضايى را
تقسيم کند، خود نيزهمچون عنصرى مستقل در ساخت مجسمه
استفاده مى شود. پس خط نيز مانند سطح، دو رويکرد مشخص
در مجسمه سازى دارد: خط به عنوان عنصرى در مجسمه و خط
.( به عنوان مجسمه

 

 

تمرين ساخت احجام اصلى و ميانی با خط

براى آشنايى با تمرين ساخت احجام با خط، ابتدا با استفاده
۱۰× از خطوط ساده حجم خود را بسازيد يک مکعب در ابعاد ١٠
١٠ سانتى متر و يک کره در × سانتى متر و يک هرم در ابعاد ١٠
همان ابعاد.
کره و هرم با ساخت يال ها به سادگى ساخته مى شوند.
براى ساخت کره از دو يا سه دايره که با زاويه درون هم قرار
گرفته اند استفاده کنيد

 

 

شناخت ابزار و مواد (مفتول هاى فلزى، نى، نخ و …):

براى انجام تمرين هاى اين فصل از موادى که
خط را القا مى کنند استفاده کنيد؛ مانند مفتول هاى فلزى،نى، نخ،
زوارهاى چوبى و … .
مفتول هاى فلزى را در قطرهاى متفاوت در مصالح
فروشى ها مى توان تهيه کرد، اما مفتول هاى نازک که با دست قابل
حال تدادن باشند و يا حتى سي مهاى برق و تلفن را نيز م ىتوان مورد

 

روش هاى ساخت:

در کار با مفتول ها سعى
کنيد با خ مکارى و رفت و برگشت مفتو لها کمترين برش و اتصال را
داشته باشيد که احتياجى به جوشکارى پيش نيايد. در صورت نياز
از چسب هاى آهن و دوقلو براى اتصال مفتول ها استفاده کنيد.
نى و چوب را نيز با چسب هاى معمولى (چسب چوب،
تينرى) به سادگى مى توانيد بچسبانيد

 

 

 

شما باید بتوانید :

١ با استفاده از برش احجام ترکيب حجمی بسازد.
٢ با استفاده از برش و ترکيب احجام ترکيب حجمی بسازد.
٣ با استفاده از برش زدن سطوح اصلی و ترکيب آن ها ترکيب حجمی بسازد.
٤ با استفاده از خطوط اصلی و برش و ترکيب آن ها ترکيب حجمی بسازد.
٥ با استفاده از اشياء بازيافتنی ترکيب حجمی بسازد.

 

 

فضاى منفى

تقسيم بندى مثبت و منفى در مجسمه سازى با فضاى منفى
در فضاى دوبعدى تفاوت دارد. مثلاً در يک ترکي ببندى د وبعدى،
نقطه اى سياه را بر زمينهٔ سفيد تصوّر کنيد. در اين جا هم مى توانيم
زمينهٔ سفيد را منفى و لکهٔ سياه را مثبت ببينيم و هم به عکس، لکهٔ
.( سياه را منفى و زمينهٔ سفيد را مثبت

 

مجسمه سازى

اما در مجسمه سازى، مثبت به حجم و مادهٔ تشکيل دهندهٔ
مجسمه اطلاق مى شود و در مقابل فضايى که تهى است فضاى
منفى نام دارد. بايد دانست که تهى، خالى، يا فضاى منفى در
مجسمه سازى اهميت بسيار زيادى دارد؛ به طورى که هر حجم
به وسيلهٔ فضاى منفى که دارد درک مى شود.
فضاى منفى به دو دسته تقسيم م ىشود: فضاى منفى درون
حجم و فضاى منفى محيط.

 

فضاى منفى درون حجم:

وقتى از فضاى منفى سخن
م ى گوييم، بيشتر اين نوع از فضاى منفى مورد نظر است؛ حفر هاى را
که درون يک مجسمه ايجاد م ىشود فضاى منفى حجم م ى گويند.
اين گونه از فضاى منفى (درون حجم) را هنرى مور
مجسم هساز انگليسى بسيار مطالعه و در مجسم ههايش استفاده
کرده است.

 

هنرى مور

هنرى مور از فضاى منفى به عنوان عنصرى اصلى در
مجسمه استفاده م ىکند ب هطورى که گويى مجسم ههاى او براى ايجاد
.( فضاى منفى درون آن به وجود آمده اند

 

فضاى منفى پيرامون حجم:

اين نوع فضاى منفى کمتر
مورد توجه قرار مى گيرد و بيشتر منظور از فضاى منفى، فضاى
منفىِ درون يک حجم است، اما همان طورکه در تعريف فضاى منفى
آورده شد، فضاى منفى در مقابل مادهٔ تشکيل دهندهٔ يک حجم قرار
مى گيرد. يعنى هرجا که مادهٔ تشکيل دهندهٔ حجم فضاى مثبت
است، فضايى که محاط شده (چه فضاى دربرگيرندهٔ مجسمه چه
فضاهاى خالى درون مجسمه) فضاى منفى است.

 

حجم در بینهايت

هر حجم در بینهايت فضاى منفىِ پيرامون خود قرار دارد.
هر فرورفتگى، حرکتِ فضاى منفى به داخل حجم است و هر
برجستگى حرکت مجسمه به داخل فضاى منفى است

حجم سازی

 

بافت

کيفيت بصرى حجمى لايهٔ خارجى يک حجم را بافت
گويند. البته بافت در مورد احجام شفاف به لايهٔ خارجى حجم
محدود نمى شود، زيرا مى توانيم بافت ها و اتفاقات درون حجم را
نيز ببينيم. بافت، اولين مرحله از ارتباط بصرى لامسه اى يک
حجم با بيننده است؛ و نيز اولين عنصرى است که احساس و
ذهنيّت يک اثر حجمى را منتقل مى کند. به اين دليل استفاده از
هرکدام از دسته بندى ها و انواع بافت در يک حجم بايد به دقت و
باف تها را از نظر عميق يا سطحى بودن، زبر (خشن) يا صيقلى
در جهت ذهنيت و فرم حجم انتخاب شود.
بافت ها به دو نوع کلّى تقسيم بندى مى شوند: منظم و
نامنظم.
باف تهاى منظم، باف تهاي ىاند که به صورت منظم و تکرارى
.( ايجاد شده اند

 

حجم سازی - ماکت هنری
ساخت احجام اصلى – ماکت هنری

 

 

ساخت احجام اصلى
ساخت احجام اصلى
شرکت ارسام ماکت بزرگترین سازنده ماکت های تبلیغاتی در خاورمیانه
arsam
maket

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس ما :
09192757949
021-22347651

با ما در تماس باشید :

امتیاز شما به این مطلب
3.7/5

فهرست

بستن منو