مجسمه سازی

می توانید این مطلب را به دوستان خود ارسال کنید :

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در email

به گزارش واحد خبری شرکت ارسام :

حجم سازی - ماکت گل

مجسمه سازی

مجسمه سازی و هنر آن

مجسمه سازی در ایران

مجسمه سازی در شرکت ارسام ماکت

مجسمه سازی ، براى ممانعت از خشک شدن گل آماده شده (درصورتى که همان وقت با آن کار نمى کنيد) آن را با پوشش پلاستيکى به خوبى بپوشانيد. لازم است اين کار در پايان هر مرحله از کار انجام شود تا گل کيفيت خود را براى مراحل بعد حفظ کند. در صورت متوقف کردن کار در زمان طولانى، قبل از پوشاندن گل، سطح روى آن را با آب پاش خيس کنيد.

ماکت حجمی تبلیغاتی
ماکت حجمی تبلیغاتی

ابزارهاى مورد استفاده براى کار با گل

انواع گِ لکَن،مفتول سيمى يا نخ براى برش، ابزارهاى چوبى، پلاستيکى و فلزى براى فرم دادن و چند تخته چوبى در ابعاد مختلف

ساخت احجام اصلى و ميانی با گل:

براى ساخت احجام اصلى با گل ابتدا حدود کلّىِ حجم مورد نظر را با دست شکل دهيد. سپس با استفاده از ضربات تخته، سطوح آن را يکنواخت کنيد. براى از بين بردن اختلافات سطوح، ابزارهاى شانه اى را در جهات متضاد به کار ببريد (سطوح را شانه کنيد). سپس رد شانه را با استفاده از ابزار تخت از بين ببريد.

ماکت متحرک تبلیغاتی
ماکت متحرک تبلیغاتی

قطعات گلی

قطعات ساخته شده شما با گل بايد خصوصياتی داشته باشند که بتوانيد آن ها را درکوره بپزيد و اصطلاحاً سفال به دست بياوريد. برخی از خصوصيات مورد نظر به اين شرح است: قطعه شما نبايد از قطر زيادی برخوردار باشد. مثلاً يک حجم توپر از گل قابل پخت نيست و معمولاً حجم را با تکنيک های مختلف توخالی می سازند (بهترين ضخامت برای پخت گل حدود ٣ سانتی متر است).

تکنیک قطعه گلی

قطعه شما بايد در شرايط خاصی خشک شود تا ترک نخورد در صورت ترک خوردن بعد از پخت حتماً از همان جا خواهد شکست.

يونوليت: يونوليت مادهٔ شيميايى سبکى است که بيشتر در بسته بندى و عايق بندى و ماکت سازى و در مجسمه سازی از آن استفاده میشود. سبکى و قابليّت برش از مهم ترين ويژگى هاى يونوليت در مجسمه سازى و ماکت سازى است. ساده ترين وسيله براى کار با يونوليت کاتر است. کاتر به راحتى يونوليت را برش مى دهد. البته براى برش يونوليت مى توان از هويه و دستگاه هاى مخصوص برش يونوليت نيز استفاده کرد.

دکور مغازه
دکور مغازه

دستگاههاى مخصوص برش يونوليت،

وسايلی که معمولاً در مجسمه سازی به صورت آماده در بازار يافت نمیشوند و خود هنرمندان آن ها را مى سازند؛ بدين ترتيب که تکه سيمى (با مقاومت الکتريکى بالا متناسب با ابعاد و حجم برشها) را ب هطور محکم بين دو قسمت متصل به برق مى کشند. اين سيم تحت تأثير جريان برق متصل به دو سر آن به صورت گداخته درمیاید و حرارت ناشى از آن به آسانى يونوليت را مى برد

توجه کنید

توجه داشته باشيد که هم خرده هاى يونوليت (که بر اثر برش يا سنباده زدن در هوا پراکنده مى شود) و همچنين گاز ناشى از سوختن آن به شدت سمى و زيان آور است. براى حفظ ايمنى خود در هواى آزاد کار کنيد و به هنگام کار از ماسک استفاده نماييد

ساخت المان شهری
ساخت المان شهری

ساخت احجام اصلى و ميانی با يونوليت:

براى ساخت احجام اصلى با يونوليت نيز هما نطو رکه گفته شد، کاتر ساد هترين وسيله است. براى هدايت کاتر در بر شهاى مستقيم (مثل برش هاى مکعب و هرم) از خط کش نيز مى توان استفاده کرد.

قطعات ساخته شده گل

قطعات ساخته شده شما با گل بايد خصوصياتی داشته باشند که بتوانيد آن ها را درکوره بپزيد و اصطلاحاً سفال به دست بياوريد. برخی از خصوصيات مورد نظر به اين شرح است:

شرکت ماکت
شرکت ماکت

قسمت اول

قطعه شما نبايد از قطر زيادی برخوردار باشد. مثلاً يک حجم توپر از گل قابل پخت نيست و معمولاً حجم را با تکنيک های مختلف توخالی می سازند (بهترين ضخامت برای پخت گل حدود ٣ سانتی متر است).

قسمت دوم

قطعه شما بايد در شرايط خاصی خشک شود تا ترک نخورد در صورت ترک خوردن بعد از پخت حتماً از همان جا خواهد شکست.

وسايل مورد نياز برای کار با يونوليت

براى ساخت بر شهاى منحنى (مثل بر شهاى کره يا مخروط) ابتدا از بلوک خود قطعات بزرگ و زاوي هدار را حذف کنيد و به تدريج قطعات کوچکترى را برداشته و در نهايت به وسيلهٔ سمباده زواياى آن را از بين ببريد

ماکت فایبرگلاس
ماکت فایبرگلاس

سطح

ازگسترش خط در طول و عرض سطح به وجود مى آىد و از کنار هم قرار گرفتن سطوح حجم تولىد مى شود. علاوه بر اىن که هر حجم از سطوح مختلف به وجود آمده، خود سطح نىز به عنوان عنصرى مستقل در ساخت مجسمه استفاده مى شود.

انواع سطوح

سطوح نىز مانند احجام به طورکلى به دو گروه هندسى و غىرهندسى تقسىم مى شوند. سطوح هندسى از اصول و قواعد هندسه و نظم هندسى مطابقت مى کنند و به اصطلاح اشکال اصلى اند؛ مثل مربع و مثلث و داىره. اما سطوح غىرهندسى روابط و تناسبات هندسى ندارند و داراى ىک مجموعه نظم قراردادى نىستند و به زبان دىگر فرم هاى آزاد دارند.

شرکت ماکت
شرکت ماکت

تمرین ساخت احجام اصلى و میانی با سطح

همان طور که گفته شد از کنار هم قرار دادن سطوح احجام تشکىل م ىشوند. در اىن مرحله به تمرىن اىن نوع از ساخت احجام مى پردازىم. ساخت احجام به وسىلهٔ دىواره، علاوه بر تولىد احجامى سبک، کىفىات بصرى متنوع و گوناگونى )خصوصاً هنگام برش ها( به احجام مى دهد.

شناخت ابزار و مواد

مقوا، فوىل، فوم و …( و روشهاى ساخت: براى ساخت احجامى به وسیلهٔ سطح، مى توانید از مقوا، ورق هاى فویل و فوم ىا مواد در دسترس که کیفیت سطح را داشته باشند، استفاده کنىد. براى ساخت احجام اصلى از مقوا استفاده کنىد. ساخت احجام ساده مثل مکعب و هرم را با برش مقوا )به وسىلهٔ کاتر( انجام دهىد. )از انواع مقوا با ضخامت هاى قابل برش مى توانىد استفاده کنىد(. فوىل که به ورق هاى نازک آلومىنىوم گفته مى شود در ضخام تهاى مختلف موجود است )از نوع نازک آن در آشپزخانه و به عنوان لفاف استفاده مى شود(. فوىل ها به راحتى برش خورده و به وسىلهٔ قىچى شکل مى گىرند. با کسب مهارت مى توانىد از ورق هاىى با ضخامت بىشتر استفاده کنید

خدمات ماکت سازی
خدمات ماکت سازی

فوم چیست

فوم نىز ماده اى است شىمىاىى و هم خانوادهٔ ىونولىت که به صورت ورق هاى نازک و بلوک براى ماکت سازى در بازار موجود است. ورق هاى فوم نىز به وسىلهٔ کاتر به راحتى برش خورده و با چسب هاى آب پاىه )مثل چسب چوب( مى چسبند. چسب هاى تىنرى فوم را حل مى کنند

خط، تقسيم کنندۀ فضا

برخلاف سطح و حجم که باعث مسدود شدن فضا و پرشدن آن مى شوند، خط فضايى را مسدود نمى کند و بيشتر به تعريف فضا يا تقسيم فضايى مى پردازد. ايدهٔ مجسمه سازانى که در مجسمه سازی از خط در ساخت مجسمه هايشان استفاده کرده اند تقسيم فضا و توليد حجم است. فضاى وراى حجم از لابه لا يا در خطوط آن ديده مى شود. نمونه هاى اين تقسيم بندى فضا را در مشبّک هاى اسلامى مشاهده مى کنيم که در ادامهٔ آن در دوران مدرن خط به عنوان عنصرى مستقل در مجسمه سازى به کار رفته است.

شرکت ماکت
شرکت ماکت

خط سطح

خط نيز مانند سطح، جدا از اينکه با درکنار هم قرارگرفتن، مى تواند حجمى توخالى توليد کند و در جايى نيز، فضايى را تقسيم کند، خود نيزهمچون عنصرى مستقل در ساخت مجسمه استفاده مى شود. پس خط نيز مانند سطح، دو رويکرد مشخص در مجسمه سازى دارد: خط به عنوان عنصرى در مجسمه و خط .( به عنوان مجسمه

تمرين ساخت احجام اصلى و ميانی با خط

براى آشنايى با تمرين ساخت احجام با خط، ابتدا با استفاده ۱۰× از خطوط ساده حجم خود را بسازيد يک مکعب در ابعاد ١٠ ١٠ سانتى متر و يک کره در × سانتى متر و يک هرم در ابعاد ١٠ همان ابعاد. کره و هرم با ساخت يال ها به سادگى ساخته مى شوند. براى ساخت کره از دو يا سه دايره که با زاويه درون هم قرار گرفته اند استفاده کنيد

تبلیغات ماکتی
تبلیغات ماکتی

شناخت ابزار و مواد (مفتول هاى فلزى،نى، نخ و …):

براى انجام تمرين هاى اين فصل از موادى که خط را القا مى کنند استفاده کنيد؛ مانند مفتول هاى فلزى،نى، نخ، زوارهاى چوبى و … . مفتول هاى فلزى را در قطرهاى متفاوت در مصالح فروشى ها مى توان تهيه کرد، اما مفتول هاى نازک که با دست قابل حال تدادن باشند و يا حتى سي مهاى برق و تلفن را نيز م ىتوان مورد .( استفاده قرار داد

روش هاى ساخت:

در کار با مفتول ها سعىکنيد با خ مکارى و رفت و برگشت مفتو لها کمترين برش و اتصال را داشته باشيد که احتياجى به جوشکارى پيش نيايد. در صورت نياز از چسب هاى آهن و دوقلو براى اتصال مفتول ها استفاده کنيد. نى و چوب را نيز با چسب هاى معمولى (چسب چوب، تينرى) به سادگى مى توانيد بچسبانيد

المان شهری

فضاى منفى

تقسيم بندى مثبت و منفى در مجسمه سازى با فضاى منفى در فضاى دوبعدى تفاوت دارد. مثلاً در يک ترکي ببندى د وبعدى، نقطه اى سياه را بر زمينهٔ سفيد تصوّر کنيد. در اين جا هم مى توانيم زمينهٔ سفيد را منفى و لکهٔ سياه را مثبت ببينيم و هم به عکس، لکهٔ .( سياه را منفى و زمينهٔ سفيد را مثبت

اما در مجسمه سازى

، مثبت به حجم و مادهٔ تشکيل دهندهٔ مجسمه اطلاق مى شود و در مقابل فضايى که تهى است فضاى منفى نام دارد. بايد دانست که تهى، خالى، يا فضاى منفى در مجسمه سازى اهميت بسيار زيادى دارد؛ به طورى که هر حجم به وسيلهٔ فضاى منفى که دارد درک مى شود. فضاى منفى به دو دسته تقسيم م ىشود: فضاى منفى درون حجم و فضاى منفى محيط.

ماکت فوم
ماکت فوم

فضاى منفى درون حجم

: وقتى از فضاى منفى سخن م ى گوييم، بيشتر اين نوع از فضاى منفى مورد نظر است؛ حفر هاى را که درون يک مجسمه ايجاد م ىشود فضاى منفى حجم م ى گويند. اين گونه از فضاى منفى (درون حجم) را هنرى مور مجسمه ساز انگليسى بسيار مطالعه و در مجسمه هايش استفاده کرده است.

هنرى مور از فضاى منفى

به عنوان عنصرى اصلى در مجسمه استفاده م ىکند ب هطورى که گويى مجسم ههاى او براى ايجاد .( فضاى منفى درون آن به وجود آمده اند

خدمات فایبرگلاس
خدمات فایبرگلاس

فضاى منفى پيرامون حجم

 اين نوع فضاى منفى کمتر مورد توجه قرار مى گيرد و بيشتر منظور از فضاى منفى، فضاى منفىِ درون يک حجم است، اما همان طورکه در مجسمه سازی تعريف فضاى منفى آورده شد، فضاى منفى در مقابل مادهٔ تشکيل دهندهٔ يک حجم قرار مى گيرد. يعنى هرجا که مادهٔ تشکيل دهندهٔ حجم فضاى مثبت است، فضايى که محاط شده (چه فضاى دربرگيرندهٔ مجسمه چه فضاهاى خالى درون مجسمه) فضاى منفى است. هر حجم در بینهايت فضاى منفىِ پيرامون خود قرار دارد. هر فرورفتگى، حرکتِ فضاى منفى به داخل حجم است و هر برجستگى حرکت مجسمه به داخل فضاى منفى است

حجم سازی - ماکت پیرزن
حجم سازیماکت پیرزن

بافت

کيفيت بصرى حجمى لايهٔ خارجى يک حجم را بافت گويند. البته بافت در مورد احجام شفاف به لايهٔ خارجى حجم محدود نمى شود، زيرا مى توانيم بافت ها و اتفاقات درون حجم را نيز ببينيم. بافت، اولين مرحله از ارتباط بصرى لامسه اى يک حجم با بيننده است؛

عنصر احساس

اولين عنصرى است  که در مجسمه سازی احساس ذهنيّت

يک اثر حجمى را منتقل مى کند. به اين دليل استفاده از هرکدام از دسته بندى ها و انواع بافت در يک حجم بايد به دقت و باف تها را از نظر عميق يا سطحى بودن، زبر (خشن) يا صيقلى در جهت ذهنيت و فرم حجم انتخاب شود. بافت ها به دو نوع کلّى تقسيم بندى مى شوند: منظم و نامنظم. بافتهاى منظم، بافتهاي ىاند که به صورت منظم و تکرارى .( ايجاد شده اند

بافت هاى نامنظم،

بافت هايى که نظم مشخصى ندارند و به صورت آزاد ايجاد شده اند بافت نامنظم مى گويند

مجسمه سازی
مجسمه سازی

ريتم(منظم، نامنظم)

از تکرار منظم يا نامنظم در مجسمه سازی يک عنصر ريتم به وجود مى آيد. همان طورکه تکرار اصوات با فواصلى مشخص موسيقى را مى سازد، از تکرار خطوط يا سطوح يا حجم ها نيز مى توان به ريتم هاى حجمى دست يافت. ريتم هاى منظم ريتم هايى اند که عنصرى با فواصل و اندازهٔ مشخصى در آنها تکرار شده باشد ولى در ريتم هاى نامنظم فواصل و اندازه هاى عنصر تکرار شونده .( متفاوت است

حجم سازی - ماکت دزد دریایی
حجم سازی – ماکت دزد دریایی

مطالعۀ نور

همه چيز در مجسمه سازی به واسطهٔ نور قابل ديدار است. نور باعث ايجاد سايه روشن و در نتيجه تشخيص دوری و نزديکی می شود. بدون نور اختلاف سطوح و احجام و بافت و رنگ يک حجم قابل ديدن نيست

 

جهت بازدید از نمونه کارها بر روی همین متن کلیک نمایید

مجسمه سازی و هنر مجسمه سازی
شرکت ارسام ماکت بزرگترین سازنده ماکت های تبلیغاتی در خاورمیانه
arsam
maket

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس ما :
09192757949
021-22347651

با ما در تماس باشید :

امتیاز شما به این مطلب
3.7/5

فهرست

بستن منو